Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 09 2016

iguana
Reposted frombluuu bluuu viaretaliate retaliate
iguana
4022 1a76
Reposted fromHumorMeSilly HumorMeSilly viaretaliate retaliate
iguana
5792 0bfc 500
Reposted fromkiteandra kiteandra viaretaliate retaliate
iguana
3011 55da 500
Reposted fromjordana jordana viaretaliate retaliate

September 05 2016

iguana
Czasami łatwo zapomnieć, jak bardzo tęsknisz za ludźmi, dopóki ponownie ich nie zobaczysz
— Collen Hoover
Reposted fromxluminescencex xluminescencex viaretaliate retaliate
iguana
Reposted frommeem meem viaretaliate retaliate
iguana
4134 2d35
iguana
Lubię jesień... Jesień jakby usprawiedliwia depresję, jesienią nie trzeba być młodym, zdrowym, aktywnym jak latem, jesienią można sobie popłakać, jesień to pora ludzi samotnych Paweł Pollak
iguana
0501 7611 500
Reposted frommielle mielle viapsychodelik psychodelik
iguana
Kochasz prawdziwie, kiedy nie wiesz dlaczego.
— Lew Tołstoj
Reposted frommhsa mhsa viasoundofsilence soundofsilence
0672 dbad 500

Bucharest, Romania

iguana
0190 c87a
Reposted frommirabilia mirabilia viaitmakesmecalm itmakesmecalm
iguana
iguana
Reposted fromoctober84 october84 viakoszmarek koszmarek
iguana
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viakoszmarek koszmarek
iguana
iguana
grafika penny dreadful, vanessa ives, and awkward
iguana
Reposted fromszszsz szszsz viafry fry
iguana
iguana
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl